Skapa tillit

God bolagsstyrning är en förutsättning för att företag ska kunna skapa tillit genom att främja insyn och ansvarsskyldighet, och vi är inget undantag.

Att ha högt ställda krav på etik och transparens är en viktig del av vilka vi är, hur vi agerar och hur vi driver vårt företag. Självklart rättar vi oss efter internationella principer och policyer. Men vi gör också allt vi kan för att föregå med gott exempel för våra samarbetspartners och vår bransch. Detta är viktigt i en tid där ett företags framgång inte längre enbart mäts i siffror, utan också utifrån dess agerande.

Av den anledningen har vi etablerade processer för att se över, utvärdera och rapportera alla aspekter av vårt arbete. Bland annat har vi skapat en arbetsgrupp för att leda och se över vårt hållbarhetsarbete. Arbetsgruppen består av nyckelpersoner inom Karo Healthcare, tillsammans med styrelseledamoten Kristofer Tonström, som deltar i uppdateringsmöten varje kvartal. Arbetsgruppen rapporterar till VD och uppdaterar styrelsen och majoritetsaktieägarna en gång om året.

Under 2022 kommer vi att utse en Sustainability Manager. Vi kommer också att avsätta resurser för att rapportera och följa upp hållbarhets­data. Detta innebär att hållbarhet nu står i paritet med våra andra affärsprocesser, eftersom det om­fattas av liknande strukturer för tillsyn och ansvarsskyldighet.

Vårt hållbarhetsarbete förstärks också av våra etiska riktlinjer och regler, som styr relationerna med våra affärspartners. Här ingår vår uppförandekod, vilken signalerar att vi är en pålitlig partner som har integritet i arbetet med kunder, leverantörer och myndigheter.

Vårt ledningssystem består av 11 policyer om företags hållbarhetsansvar, vilka omfattar såväl miljö- och affärsetik som rutiner för regel- och kvalitetsefterlevnad, samt patientsäkerhet. Alla våra anställda måste skriva under på dessa policyer.

Genom hela vår värdekedja, från produktion till kundservice, lovar vi att säkerställa produktkvalitet och patientsäkerhet. Efter att våra produkter når konsumenter och patienter kontrollerar vi kvalitets- och patientsäkerhetsdata genom säkerhetsövervakning som överses av vår tillsynsmyndighet. Vi utbildar också alla våra medarbetare för att hålla sina patientsäkerhetskunskaper och rutiner uppdaterade.

Läs hela artikeln om ESG