Företrädesemission 2022

Vänligen välj språk:

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt:

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Karo Pharma Aktiebolags (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Schweiz, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller vid någon myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepapperen är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Schweiz eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i eller befinner sig i eller bor i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Schweiz eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

I Storbritannien får informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast distribueras till, och är endast avsedd för, ”kvalificerade investerare” i enlighet med Artikel 2(e) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

I varje EES-medlemsstat, förutom Sverige, där Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) är tillämplig, riktas informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektförordningen.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore och Schweiz;

2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida;

3. Jag kommer inte distribuera eller på annat sätt överföra information från följande webbplatser till publikationer med en allmän spridning i USA; och

4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Prospekt

Prospekt

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2020

Anmälningssedlar

Anmälningssedel

FAQ

FAQ

Pressmeddelande

Pressmeddelande – 19 april 2022

Pressmeddelande – 23 mars 2022

Pressmeddelande – 16 mars 2022