Bokslutskommuniké 2021

Kvartal 4, oktober – december

 • Intäkterna uppgick till 762,0 (721,2) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +6% för perioden.
 • Den organiska tillväxten1 i fjärde kvartalet uppgick till +9%. Valutaeffekten i kvartalet var 1% medan förvärvseffekt justerat för avyttringar gav en nettoeffekt på -5%.
 • EBIT (Rörelseresultat) uppgick till -52,7 (-16,1) MSEK motsvarande en minskning med 228%.
 • EBITDA1 (Rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 96,9 (114,7) MSEK motsvarande en minskning med 16%.
 • Bruttomarginalen1, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till intäkterna, uppgick till 57,0% (49,3%) för kvartalet. Marginalen påverkades positivt av produktmix.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260,2 (104,8) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,48 (-0,12) SEK, före och efter utspädning.

* 1 Alternativa Nyckeltal (APM), se sida 21 för ytterligare information.

Sammandrag, januari – december

 • Intäkterna uppgick till 2 961,4 (2 882,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 3% för perioden.
 • Den organiska tillväxten1 under året 2021 uppgick till +3%. Valutaeffekten i perioden var 0% medan förvärvseffekt justerat för avyttringar gav en nettoförändring om 0%.
 • EBIT (Rörelseresultat) uppgick till 205,9 (230,3) MSEK motsvarande en minskning med 11%.
 • EBITDA1 (Rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 771,8 (725,0) MSEK motsvarande en tillväxt på 6%.
 • Bruttomarginalen1, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till intäkterna, uppgick till 57,6% (55,3%) för perioden. Marginalen påverkades positivt av de förvärvade produktportföljerna, den avyttrade verksamheten Hospital Supply och genom realiserade synergier inom produktion och distribution av produkter.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 532,6 (329,2) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,08 (0,37) SEK, före och efter utspädning.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2021 lämnas.

* 1Alternativa Nyckeltal (APM), se sida 21 för ytterligare information.

Kommentar från VD Christoffer Lorenzen

Karos verksamhet utvecklades starkt under det fjärde kvartalet och vi fortsätter att utveckla företaget i linje med vår långsiktiga vision och transformationsplan.

På den finansiella sidan noterade vi fortsatt positiv försäljningstrend likt den i tredje kvartalet. Omsättningen växte 9% organiskt, eller 6% efter justeringar för valutaeffekt (1%) och avyttringen av en portfölj med mindre svenska varumärken i juli (-5%).     

Bruttomarginalen förbättrades till 57% (jämfört med 49% under samma period föregående år), positivt påverkad av vår förändrade produktmix från förvärv/avyttringar samt planerade produktionsflyttar som reducerar våra varukostnader.

EBITDA minskade med 16% i kvartalet, vilket framför allt har två huvudorsaker: För det första har vi ökat våra marknadsinvesteringar och vår kommersiella organisation för att driva framtida organisk tillväxt, framför allt inom den digitala arenan, vilket är i linje med tidigare kommunikation i finansiella rapporter. För det andra har vi haft transaktionskostnader och konsultkostnader relaterade till förvärven av Sylphar och E45, som annonserades under fjärde kvartalet.

Det operationella kassaflödet var starkt i kvartalet och växte med 148% jämfört med året innan. Detta illustrerar att det negativa nettoresultatet under perioden drevs av icke kassaflödespåverkande poster, som amortering av produkträttigheter och licenser vilket reflekterar Karos M&A aktiviteter. Det visar också att vi åstadkommit omfattande förbättringar i nyttjandet av rörelsekapitalet som påverkade kvartalet positivt.

När det gäller den långsiktiga transformationsplanen så annonserades två viktiga förvärv under det fjärde kvartalet som stärker Karos kommersiella avtryck och förmåga, samt adderar volym.

– Förvärvet av Sylphar adderar omkring 70 MEUR i försäljning och ett antal starka varumärken till Karo. Viktigast är de digitala varumärkena Nutravita och Alpha Foods, liksom Remescar, som de senaste åren har utvecklats från att marknadsförts och distribuerats i traditionella kanaler till ett omnichannel-varumärke. Med förvärvet adderar vi även omkring 85 kollegor lokaliserade i Gent, Düsseldorf och London som bidrar med värdefull kompetens och kunnande inom digital marknadsföring, produktutveckling och e-handel till Karo
– Förvärvet av varumärket E45 som adderar omkring 50 MEUR i försäljning liksom kritisk massa till vår verksamhet i Storbritannien. Det stärker även vår position som ledande inom hudvård i norra Europa, inom framförallt problemhud där vi redan äger varumärken som Decubal och Locobase. E45 är ett välrenommerat varumärke och vi kommer att förstärka vårt brittiska team och vårt hudvårdsteam för att driva varumärket framåt. Vi kommer även att sälja E45 via e-handel genom att nyttja kompetenserna i Sylphars organisation.  

Prioriteringarna för 2022 är tydliga. Vi kommer att driva organisk tillväxt, integrera förvärvade verksamheter och fortsätta att investera i våra varumärken, framförallt via digital marknadsföring och e-handel. Vi kommer även fortsatt att optimera vår leverantörskedja samt effektivisera affären för att frigöra investeringar och kapacitet som kan stärka tillväxten ytterligare. Vi är glada att starta denna resa med ett team på nu 330 Karoiter som tillsammans bildar ett diversifierat, kreativt och mycket engagerat team.  

Christoffer Lorenzen, CEO

Väsentliga händelser efter rapport­ periodens utgång
Den 13 januari, 2022 slutförde Karo Pharma förvärvet av det belgiska snabbväxande digital-first företaget Sylphar International NV, vilket annonserats i separat pressmeddelande den 22 november, för 290 MEUR.

Sylphar genererade en försäljning på cirka 64 MEUR, oktober 2020 till september 2021. Sylphars varumärken säljs i mer än 50 länder världen över genom lokala distributionspartners och/eller via online plattformar. Bolagets största marknader inkluderar Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. De tre största varumärkena i portföljen är Nutravita, Alpha Foods och Remescar.

Karo förvärvade Sylphar Group på kassa- och skuldfri basis och förvärvet finansierades genom nya kreditfaciliteter, inklusive en brygglånefacilitet med en löptid på tolv månader från Karos befintliga banklångivare. Avsikten är att återbetala brygglånefaciliteten med medel från en emission av aktier med företrädesrätt för Karos befintliga aktieägare, vars villkor kommer att offentliggöras vid en senare tidpunkt och förväntas genomföras under första halvåret 2022.

Karo bedömer att Transaktionen medför potentiella försäljningssynergier och kommer att addera tillgångar samt kvalificerad expertis inom e-handel och digital transformation till bolaget.

Då förvärvet av Sylphar slutfördes den 13 januari 2022 och tillgång till underliggande finansiell information saknades innan dess har inte någon beräkning av verkliga värden eller fullständig förvärvsanalys hunnit upprättats.

Den 19 januari, 2022, ingick Karo Pharma ett avtal att förvärva ytterligare ett varumärke, Satin Naturel, genom Sylphar. Satin Naturel är ett exklusivt hudvårdsvarumärke, huvudsakligen sålt genom Amazon i Tyskland och passar Sylphars affärsmodell. Transaktionen beräknas slutföras under första kvartalet 2022 och kommer att finansieras under existerande låneavtal.

Kommande rappoter

Årsredovisning 2021 v 14 2022
Delårsrapport jan-mar 2022* 5 maj, 2022
Årstämma 2021 5 maj, 2022
Delårsrapport jan-jun 2022 20 jul, 2022
Delårsrapport jan-sep 2022* 25 okt, 2022

*Avvikelse till denna tidsplan kan förekomma med anledning av listbyte från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North som annonserat i pressmeddelande den 15 december 2021.

Kontakt
Christoffer Lorenzen, CEO,
+46 73-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO,
+46 73-507 88 61,
jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari, 2022 kl 14:00.