Delårsrapport halvår 1, 2022

Januari – juni

· Intäkterna uppgick till 1 965,3 (1 460,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +35% för perioden.
· Den organiska tillväxten1 i perioden uppgick till +6%. Valutaeffekten var +3% medan förvärven av Sylphar gruppen och E45® från Reckitt bidrog med tillväxt om 26%.
· EBIT (Rörelseresultatet) uppgick till 3,8 (159,1) MSEK motsvarande en minskning med 98%.
· EBITDA1 (Rörelseresultatet före avskrivningar) uppgick till 394,6 (440,4) MSEK motsvarande en minskning med 10%. Justerat för engångsposter i form av transaktionskostnader, direkt relaterade till rörelseförvärven, på 92.0 MSEK så uppgick EBITDA1 till 486,6 MSEK motsvarande en ökning med 10%.
· Bruttomarginalen, beräknad som bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättningen, uppgick till 56,6% (58,6%) för perioden. Marginalen påverkades negativt av mixeffekt från förvärven.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146,2 (172,1) MSEK. Justerat för engångsposter i form av transaktionskostnader, direkt relaterade till rörelseförvärven, på 92.0 MSEK så uppgick kassaflödet[ ]från den löpande verksamheten till 238,2 MSEK.
· Resultat per aktie blev -0,56 (0,14) SEK, före och efter utspädning.

1 Alternativa Nyckeltal (APM), se noter för ytterligare information.

Kommentar från VD Christoffer Lorenzen

Karo fortsätter att utvecklas som företag och organisation, och växer i snabb takt. Under första halvåret drev vi verksamheten enligt de mål för 2022 som finns uppställda i vår årsredovisning för 2021. Vi har integrerat förvärvade verksamheter, utökat vårt geografiska fotavtryck samt ökat investeringar i resurser, (digitala) kompetenser och varumärkesaktiveringar. Vi har även lyft den organiska tillväxttakten från Karos existerande verksamheter.

Första halvåret 2022 ökade intäkterna med 35% jämfört med året innan, drivna av den förvärvade verksamheten Sylphar och varumärket E45. Omkring 15% av försäljningen kommer nu från varumärkesportföljer inom så kallade digital-first. Den organiska tillväxten blev 6% på en utmanande konsumentmarknad.

Under H1 har Karo fortsatt att visa styrka och stabilitet i en snabbrörlig och volatil affärsmiljö: Karos leveransförmåga (servicenivå) är bibehållen på nivåer över 98% trots störningar i leveranskedjorna som har påverkat många internationella företag negativt. Karos bruttomarginaler har, justerat för mixeffekten från förvärven, ökat jämfört med året innan. Detta reflekterar att vi framgångsrikt har absorberat och agerat på kostnadsökningar från våra leverantörer till följd av ökade råvaru- och energikostnader. Minskningen i rapporterad bruttomarginal är ett resultat av förvärven, som har ökat i logistikkostnader, mer specifikt ca 100 MSEK i kostnader relaterade till Amazons logistikservice, FBA (Fulfilment By Amazon).

H1 noterade även höga aktivitetsnivåer inom förvärvs-transaktioner, vilket resulterade i engångsposter som inte hör till den vanliga verksamheten på strax under 100 MSEK. Dessa kostnader försvårar jämförelsetalen i de rapporterade siffrorna för nyckeltal så som EBITDA och kassaflöde. Efter normalisering växte vår justerade EBITDA med 10%.

Några höjdpunkter från H1:
· Förvärvet av Sylphar slutfördes den 13 januari. Bolaget har integrerats och en ny organisation har inrättats för att nyttja Sylphars entreprenöriella styrkor inom digital marknadsföring och e-handel för att driva organisk tillväxt enligt en omni-kanalstrategi för hela varumärkesportföljen.
· E45-transaktionen slutfördes den 1 april. Övertagandet av varumärket från Reckitt löper enligt plan med de första kommersiella marknaderna i drift den 1 juli (inklusive Spanien och Sydafrika).
· Fulltecknad företrädesemission om 250 MEUR fullbordade finansieringen av Karos senaste förvärv; byte av noteringsplats till Nasdaq First North slutfördes den 23 mars.
· ESG-mål fastställdes i samband med årsredovisningen för 2021 och satte en tydlig och ambitiös agenda för Karos fortsatta utveckling och främjande av det viktiga hållbarhetsarbetet.
· Karo-organisation för direkt kommersiell verksamhet etablerad i Spanien, vilket utökar Karos fotavtryck till ännu en ”major-5-marknad” inom EU.
· Fortsatt utveckling av Karos kommersiella organisation med ökade investeringar i marknads-föring samt i e-handel och digitala tillgångar.
· Karos organisation har ett fortsatt starkt engagemang med eNPS-siffror som ökade till 60 i juni 2022 (jämfört med 52 i juni 2021).
· Till följd av kriget i Ukraina donerade Karo smärt-stillande medel (1,6 miljoner doser paracetamol och ibuprofen) och sanitetsprodukter (Decubal Hand Wash och DAX Alcogel) för att tillgodose specifika behov på ukrainska sjukhus och akutenheter. Donationerna har gjorts i samarbete med globala biståndsorganisa-tioner och de svenska myndigheterna och är ett bevis på att Karos varumärkesportfölj är relevant för att tillgodose viktiga hälsovårdbehov.

Tack vare ovanstående insatser är vi nu ett steg närmare att infria vårt löfte om att skapa en högeffektiv, ledande europeisk plattform inom vardagshälsa!

Christoffer Lorenzen
CEO

Väsentliga händelser efter rapport­ periodens utgång
Inget att rapportera.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2022         22 februari, 2023

Årsredovisning 2021 publicerades den 12 april, 2022 och årsstämman hölls den 31 maj, 2022

Kontakt
Christoffer Lorenzen, CEO
+46 73-501 76 20
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO
+46 73-507 88 61
jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli, 2022 kl 08:00.