Kallelse till extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 november 2022,
· dels senast den 2 december 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Karo Pharma tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karohealthcare.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Karo Pharma Aktiebolag, att: Richard Edström, Klara Norra Kyrkogata 33, Box 16184, 103 24 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@karopharma.com. Ifyllt formulär ska vara Karo Pharma tillhanda senast den 2 december 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karohealthcare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justerare;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Avslutning.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokat Johan Thiman från White & Case utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justerare (ärende 5)

Styrelsen föreslår Patrik Erblad, ombud för Karo Intressenter AB, eller vid förhinder för föreslagen justerare, den som styrelsen anvisar, att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringen som föreslås är att ändra företagsnamnet till Karo Healthcare AB. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma § 1 Firma Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska Bolagets företagsnamn ska
vara Karo Pharma vara Karo Pharma
Aktiebolag. Aktiebolag
Bolaget är publikt. Healthcare AB. Bolaget är
publikt.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 273 254 604. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2022
Karo Pharma Aktiebolag
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Edström, Head of Legal, +4670609 88 68, richard.edstrom@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 15.00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder ”Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.