Karo Intressenter AB påkallar tvångsinlösen

Den 16 augusti 2022 offentliggjorde Karo Intressenter AB[1](”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris om 60 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 19 september 2022 offentliggjorde Karo Intressenter utfallet av Erbjudandet, att de fullföljde Erbjudandet och att Karo Intressenter, per tidpunkten för offentliggörandet, därmed kontrollerade totalt cirka 93,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma. Samtidigt offentliggjorde Karo Intressenter att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till den 7 oktober 2022. Karo Intressenter har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Karo Pharma.

Karo Intressenter, som innehar cirka 93,7 procent av aktierna och rösterna i Karo Pharma har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Karo Pharma. Karo Pharma har idag underrättat minoritetsaktieägarna om att inlösen har begärts och att minoritetsaktieägarna bereds tillfälle att senast två veckor från dagens datum skriftligen anmäla till Karo Pharma om de önskar föra sin egen talan och uppge en gemensam skiljeman. Om inte aktieägarna som lösningsanspråket riktas mot inom angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Karo Pharma att hos Bolagsverket begära förordnande av en god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +46 73-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2022 kl. 08.30 CEST.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

[1] Ett svenskt privat aktiebolag kontrollerat av EQT VIII, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559160-9416.