Karo Pharma Aktiebolag ansöker om avnotering

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market till följd av att Karo Intressenter AB1 (“Karo Intressenter”) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Karo Pharma och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget

Den 16 augusti 2022 offentliggjorde Karo Intressenter ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris om 60 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 19 september 2022 förklarade Karo Intressenter Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet. Den 1 november 2022 offentliggjorde Karo Intressenter utfallet för Erbjudandet för den andra förlängningen av acceptperioden och att Karo Intressenter, per tidpunkten för offentliggörandet, kontrollerade totalt cirka 96,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma. Samtidigt offentliggjorde Karo Intressenter att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till den 18 november 2022 och att acceptperioden inte kommer förlängas därefter. Karo Intressenter har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Karo Pharma.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från Karo Intressenter, har styrelsen för Karo Pharma beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i Karo Pharmas aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas så snart Karo Pharma erhållit besked därom från Nasdaq.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO
+4673-501 76 20
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO
+46 73-507 88 61,
jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 14.00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

1 Ett svenskt privat aktiebolag kontrollerat av EQT VIII, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559160-9416.