KARO PHARMA FÖRVÄRVAR STOR PRODUKTPORTFÖLJ

· Karo Pharma förvärvar en produktportfölj från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S för 260 MEURO med tillträde per den 4.e april 2018.

· Produkterna som förvärvats omsatte ca 700 MSEK under 2017. Hälften av omsättningen ligger i Norden medan övriga Europa står för ca 266 MSEK och resten av världen för ca 84 MSEK.

· Portföljen består av 10 väletablerade läkemedel inom främst de terapeutiska områdena, Infection, Cardiovascular och Dermatology. Produkterna kännetecknas av en stabil försäljning och lönsamhet. Bruttomarginalen i den förvärvade portföljen är 10% högre än för nuvarande verksamhet i Karo Pharma.
Produktportföljen inkluderar Conotrane®, Fonx®, Condyline®, Synalar®, Mildison®, Locobase®, Centyl®, Kaleorid®, Burinex® och Selexid® varav Selexid®, Burinex® och Locobase® står för ca 60% av portföljens omsättning.

· Förvärvet är en ren inkråmsaffär som kommer ge lägre skatt genom att tidigare forskningsförluster (2,3 miljarder SEK) kan utnyttjas. Vidare ingår ingen personal eller tillverkningsenhet i förvärvet. Organisationskostnaderna beräknas öka med ca 50 MSEK per år då framförallt marknadsorganisationen byggs ut.

· Förvärvet är inte beroende av ett godkännande från någon konkurrensmyndighet.

· Strategiskt stärks bolaget ytterligare i Skandinavien. Karo Pharma får en ledande ställning i Danmark, Sverige och Norge. Vidare kan nu den samlade omsättningen motivera en uppbyggnad i Finland.

· Steget ut i Europa med väletablerade produkter ger möjlighet att på ett lönsamt sätt etablera verksamhet på viktiga marknader.

· I övriga världen kommer försäljningen ske genom agenturer som redan är etablerade.

· Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av nya lån som Swedbank och SEB har förbundit sig att delfinansiera samt genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fullföljandet av förvärvet är inte beroende av någon nyemission.
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare i Bolaget och förväntas tillföra Karo Pharma cirka 1,3 miljarder SEK före avdrag av emissionskostnader.
Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamöterna Per-Anders Johansson och Håkan Åström, vilka tillsammans innehar cirka 11,2% av kapitalet och rösterna i Bolaget har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar i Företrädesemissionen. Resterande del är garanterad av Anders Lönner som ersätts med 2,5% av det garanterade beloppet. Bolaget har konkurrensutsatt denna ersättning.
Företrädesemissionen kommer genomföras under kvartal 2 villkorat av stämmans godkännande. Mer detaljer kommer att meddelas i samband med kallelse till bolagsstämman.

· ”Vi följer vår offensiva plan och tar nu ett mycket stort och viktigt steg för bolaget” säger Anders Lönner, ordförande i bolaget.
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Carl Lindgren, VP Business Development, 076-002 60 22 eller carl.lindgren@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karohealthcare.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.