Karo Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och erhåller godkännande att genomföra listbyte till First North Growth Market

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

Prospektet avseende Karo Pharma Aktiebolags (“Karo Pharma”) företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”) har idag, den 23 mars 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Karo Pharma har idag också ansökt om och erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm att få sina aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Prospektet

Prospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida, www.karohealthcare.se, samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectus, DNB:s webbplats för prospekt, www.dnb.se/emission samt Swedbanks webbplats för prospekt, www.swedbank.se/prospekt.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Karo Pharmas webbplats och på SEB:s, hemsida för prospekt. Teckningsperioden löper från och med den 28 mars 2022 till och med den 11 april 2022.

Listbytet

Som kommunicerades den 9 mars 2022 respektive 10 mars 2022 har Karo Pharma ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan om avnotering, förutsatt att vissa villkor uppfylls, däribland att Karo Pharmas aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Listbytet”). Karo Pharma har idag ansökt om upptagande till handel av sina aktier på Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan. Sista handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 mars 2022 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 25 mars 2022. Karo Pharma’s aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med Listbytet. Teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) och aktier från Företrädesemissionen kommer därför att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) är Joint Global Coordinators i samband med företrädesemissionen. White & Case Advokataktiebolag är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen och noteringen på Nasdaq First North Growth Market. SEB är finansiell rådgivare till Karo Pharma i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB är Certified Advisor i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO
+46 73-501 76 20
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO
+46 73-507 88 61
jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 12.00 CET.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma Aktiebolag. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma Aktiebolag kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Karo Pharma Aktiebolag offentliggjort den 23 mars 2022.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.