Kommentar från Karo Pharma Aktiebolags styrelse angående det offentliga uppköpserbjudandet från Karo Intressenter AB

Idag, den 16 augusti 2022, offentliggjorde Karo Intressenter AB1 (”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris om 60 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Karo Intressenters pressmeddelande. Karo Intressenter förväntas offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet den 17 augusti 2022. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas den 18 augusti 2022 och avslutas den 15 september 2022.

Styrelsen för Karo Pharma har påbörjat arbetet med att i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar handlägga frågor om Erbjudandet, däribland att inhämta en så kallad fairness opinion.

Roschier Advokatbyrå AB har anlitats som legal rådgivare.

Styrelsen kommer att återkomma i god tid och senast två veckor före utgången av acceptfristen i Erbjudandet.

Stockholm den 16 augusti 2022

Karo Pharma Aktiebolag

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Edström, Head of Legal, +4670609 88 68, richard.edstrom@karopharma.com

Denna information är sådan information som Karo Pharma Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 14.00 CEST.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder ”Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 90 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

1 Ett svenskt privat aktiebolag kontrollerat av EQT VIII, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559160-9416.