Kommuniké från Karo Pharmas årsstämma 2022

Karo Pharma Aktiebolag (publ) har idag, tisdagen den 31 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Erika Henriksson, Mark Keatley, Uta Kemmerich-Keil, Kristofer Tonström, Patrick Smallcombe och Flemming Ørnskov omvaldes som styrelseledamöter. Claire Hennah valdes in som ny styrelseledamot. Patrick Smallcombe omvaldes till ordförande av styrelsen.

Arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 400 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 600 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter ska erhålla 300 000 kronor.

Erika Henriksson, som är verksam vid EQT, har meddelat att hon kommer att efterskänka sitt styrelsearvode till hjälporganisationer eller andra välgörande ändamål med förmån för Ukraina och den pågående krisen till följd av invasionen av Ukraina.

Val av revisor och fastställande av arvode åt revisor
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes KPMG AB, med auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring.

Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet ska vara lägst 109 300600 kronor och högst 437 202 400 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 273 250 000 och högst 1 093 000 000.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 16:00 CEST.

Om Karo Pharma

Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Karo Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.