Karo Intressenter AB har blivit ägare till 97% av aktierna i Karo Healthcare AB (tidigare Karo Pharma Aktiebolag) genom ett offentligt uppköpserbjudande. Karo Healthcare AB är inte längre noterat på Nasdaq First North Growth Market. Minoritetsaktierna i Karo Healthcare AB är för närvarande föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Det innebär att aktier som inte redan har lämnats in i det offentliga uppköpserbjudandet kommer att lösas in utan att minoritetsaktieägarna behöver vidta någon åtgärd. En god man, Advokat Magnus Ramberg Advokatfirman Lindahl, har utsetts av Bolagsverket för att ta tillvara minoritetsaktieägarnas rätt och bevaka deras intressen i inlösenförfarandet.

Minoritetsaktierna kommer att bli föremål för en prövning om förhandstillträde, vilket kan medföra en rätt för Karo Intressenter AB att under andra kvartalet 2023 förvärva äganderätten till samtliga utestående minoritetsaktier i väntan på slutlig skiljedom. Vid ett eventuellt förhandstillträde kommer en köpeskilling om 60 kronor jämte ränta att betalas ut via Euroclear till var och en av minoritetsaktieägarna. Minoritetsaktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att få lösenbeloppet.

Det slutliga lösenbeloppet kommer att fastställas genom slutlig skiljedom. Det går inte i dagsläget att säga när skiljeförfarandet kommer att avslutas och slutlig skiljedom meddelas. Karo Intressenter AB har dessvärre inte möjlighet att skynda på förfarandet avseende vissa aktier framför andra. Eventuell tilläggsköpeskilling kommer att betalas ut automatiskt via Euroclear och minoritetsaktieägare behöver inte vidta någon åtgärd för att få sådan utbetalning om det skulle bli aktuellt.

Information about compulsory redemption of minority shares in Karo Healthcare AB

Karo Intressenter AB has become the owner of 97% of the shares in Karo Healthcare AB (previously Karo Pharma Aktiebolag) by way of a public takeover bid. Karo Healthcare AB is no longer listed on Nasdaq First North Growth Market. The minority shares in Karo Healthcare AB are currently subject to compulsory redemption pursuant to Chapter 22 of the Swedish Companies Act (2005:551). Consequently, any minority shares which were not sold in the takeover bid will be compulsorily redeemed without any action required from remaining minority shareholders. A trustee, Advokat Magnus Ramberg Advokatfirman Lindahl, has been appointed by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) to oversee the interests of the minority and to represent the remaining minority shareholders in the share redemption proceedings.

Karo Intressenter AB may acquire title to the minority shares by way of advance access, potentially during the second quarter of 2023. If so, the undisputed purchase price of SEK 60 per share plus interest will be paid through Euroclear. Minority shareholders are not required to take any steps to obtain the purchase price.

The purchase price will be finally determined in the ongoing share redemption arbitration through a final award. It is currently not possible to determine when the share redemption arbitration proceedings will be concluded and an award be rendered. Unfortunately, Karo Intressenter AB is not in a position to expedite the process for certain shareholders over others. Any potential additional purchase price will, if relevant, be paid automatically via Euroclear and minority shareholders do not need to take any action to receive such payment.

Tolkning

Skulle den svenska respektive engelska versionen ovan skilja sig åt ska den svenska versionen äga tolkningsföreträde.

Interpretation

Should the Swedish and English versions above differ from each other, the Swedish version shall prevail.