Bolagsstyrning

På denna del av bolagets hemsida finns beskrivningar och dokument rörande Karo Healthcares bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten granskas årligen av bolagets revisorer.

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Varje aktie är förenad med en röst. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Revisorer

Revisorer väljs av bolagsstämman för en mandatperiod om ett år. Revisorerna granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av bolagsstämman.

EY valdes till revisor vid årsstämman i april 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är sedan april 2021 är auktoriserade revisorn Jonatan Hansson. 

Bolagsordning

1 Firma
Bolagets företagsnamn ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 Ändamål
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård.

4 Aktiekapital och antalet aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 109 300 600 kronor och högst 437 202 400 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 273 250 000 och högst 1 093 000 000.

5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

6 Revisorer
En eller två revisorer ska utses på årsstämman. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolagsstämman ska hållas i Stockholm.

8 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, och i förekommande fall, revisorer;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

11 Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 31 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Årsstämmoprotokoll 2022

Kallelse Årsstämma 2022

Poströstningsformulär 2022

Fullmaktsformulär 2022

 

Protokoll

Årsstämmoprotokoll 2021

Årsstämma den 25 maj 2020

Extra årsstämma den 20 september 2019

Årsstämma den 16 maj 2019

Extra årsstämma den 14 februari 2019

Årsstämma den 3 maj 2018

Extra bolagsstämma den 8 december 2017

Årsstämma den 11 maj 2017

Extra bolagsstämma den 18 januari 2017

 

Kallelse

Kallelse till årsstämma den 21 april 2021

Fullmaktsformulär 2021

Poströstningsformulär 2021

Kallelse till årsstämma den 25 maj 2020

Fullmaktsformulär 2020

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 20 september 2019

Förslag till bemyndigande

Kallelse till extra bolagsstämma den 20 september 2019

Kallelse till årsstämma den 16 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Revisorsyttrande Ers ledande befattningshavare april 2019

Kallelse till årsstämma den 16 maj 2019

Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma 2019. Nytt datum 16 maj kl 14.

Årsstämma den 3 maj 2019

Extra årsstämma den 14 februari 2019

Årsstämma den 3 maj 2018

Extra bolagsstämma den 8 december 2017

Årsstämma den 11 maj 2017

Extra bolagsstämma den 18 januari 2017